“ALLAH’IN FITRATI ”                   

                                   *               ***

                        “Görmediğim ALLAH’a ! Ben tapmam” diyor, ÂLÎ !

                        HAK diyor :‘“HANÎF DÎNÎ bilmez çoğu ahâli !”’

                                Gayb’a îmân etmekle ! Onlar iktifâ eder !

                                ALLAH ! İnsânda saklı fıtratı için ‘“GAYB”’der !

                        Bu yüzden ! ‘“Gayb’ı ancak ALLAH biliyor !”’ Niçin ?

                        ‘“Kendi fıtratı !”’ Zaten bildiği ! Onun için !

                                ‘“Fıtratını”’ bulan kul ! Olur ALLAH’a yakın !

                                Zîr⠑“Fıtrat !”’ ALLAH’a en yakın şeydir bakın !

                        ‘Kendi öz gen’i adı ! ALLAH’ın Yâni ‘“Fıtrat !”’

                        O formüle göre der o  kendisine ! ‘Yarat !’

                                Yarattığı her şeyde ! Kendi geni gömülü !

                                Ölmeden kendinde bul ! O ! ‘Yaratım formülü !’

                        ALLAH gibi ! Ölümsüz sen de yarat kendini !

                        ‘“İslâm dini”’nin adı ! Bu yüzden ‘“Fıtrat dini !”’

                                ‘“ALLAH’ın fıtratı”’dır asıl : kopyalanamaz !

                                ‘“ALLAH’tan başka ilâh ! Bu nedenle olamaz !”’

                        Bizde iki tür gen var : ALLAH gen ! ve hayvân gen !

                        ‘ALLAH gen’den sorumlu insân ! Olunca ergen !

                                ‘“Gayb’ı bilmezsin”’ dedi ALLAH, meleğe niçin ?

                                Melekte, tam fıtratı bulunmadığı için !  

                        Melek bilir ! ALLAH’ın verdiği ‘bir tek ismi !’

                        ‘Her ismi’ öğrenemez ! İnsân olmadan cismi !

                                İnsân olarak doğsun ! ‘“Fıtrat !”’ İçine girer !

                                Onu dinlerse kâlbde ! HAKK’ın sırrına erer !  

                        Cibril ! İnsân şeklinde ! RESÛL’e âyet verdi ! 

                        RAHMÂN ! ‘“iki eliyle”’ MUHAMMED’i severdi !

                                ‘“RABB’iniz değil miyim ?”’ diye sorarken RAHMÂN !

                                ‘Âdem kılığındaydı !’ ‘“Secde et !”’ Olma pişman !

                        Her atom bir melektir ! İnsân olmak amacı !

                        İnsâna çıkana dek ! Her kalıpta var acı !

                                ‘“İlk Âdem’de !”’  ALLAH’ın tüm isimleri mevcûd !

                                Yâni ‘“HAKK’ın fıtratı !”’ Olmuştu bütün vücûd !

                        Bu ikiz cinsli Âdem ! Cennete konulmadı !

                        ‘“Bir tek nefis !”’ Kur’anda, bu İlk Âdem’in adı !

                                Bundan çıkan Havvâ ve Âdem cennetten indi !

                                ‘“Fıtratını”’ örterek ! Arzda beden edindi !

                        ‘“Fıtrat !”’ ‘“Gayb”’a dönüştü ! Lâzım oldu ‘“HANÎF DÎN !”’

                        Her gelen nebî dedi : ‘“Kendinizi fethedin !”’

                                ‘“Gayb”’ın açığa çıkar ! Öldün veya erdin mi !

                                Borç aldığın vücûdu ! Sâhibine verdin mi !

                        ‘“GAYB”’ ‘“Vücûddan çıkınca !”’ ‘“Apaçık imâm”’ denir !

                        ‘“Bu imâm arkasında gidip, hesab ödenir !”’

                                ‘“O ilk ve Son”’ denen Zât ! ‘“İmâmdır !”’ ALLAH değil !  

                                ZÂT ! ‘“İlk ve son”’ olamaz ! Sıfat sırrına eğil !

                        ALLAH’ın her bir ismi  !‘“Fıtrat”’ına bürünür !

                        RAHMÂN ! RAHÎM ! RÛH ! ÂDEM ! İMÂM ! Diye görünür !        

                                ‘“Senden çıkan Fıtratın”’ secdeye dâvet eder !

                                Ondan başka her kime taparsan ! ALLAH ‘“Şirk”’ der !

                        Herkese ALLAH kendi ‘“FITRAT”’ıyla bağlandı !

                        Herkes içti özüyle ! Ona ‘“Seslenme andı !”’

                                ‘“Zekeriyanın gizli seslenmesi !”’ İşte bu !

                                ‘“Seslen !”’ ‘“YAHYA’nı çıkar !”’ Ol EHLİBEYT mensubu !”’

                        Zîrâ ALLAH’tan farklı değil ! ‘“Kendi fıtratı !”’

                        İçindeki ÂLΒdir ! ALLAH’ın tek sıratı !

                                ‘“Bir tek kişi diriltmek gibi kıyâmet !”’ Niçin ?

                                Kulu, ‘“kendi fıtratı”’sorguladığı için !                                                                                        

                        ‘“Fıtrattır !”’ Her hücrenin bağlı olduğu merkez !

                        Çemberinden koptu mu ! Azrâil olur her kez !

                                Kopmadan çıkarsa o ! Cebrâil olur adı !

                                Titreşim sayısına ! Denir ‘“onun kanadı !”’

                        ‘“Fıtratın”’dır yine bil ! Mikâil ve İsrâfil !

                        Körün fil tarifi çok ! Hiçbiri değildir fil !

                                ALLAH ZÂT ! ‘“Fıtrat”’ sıfat ! İşte bu sır ezelî !

                                ‘“Ok atarken, ALLAH’ın oldu, RESÛL’ün eli !”’

                        ‘“ÂL-i MUHAMMED”’ demek ‘“ELİF LÂM MİM !”’ Kitab bu !

                        Hidâyet istersen, ol EHLİBEYTİN mensûbu !                                                          

                                ‘Bıyıkları terlemiş bir genç !’ Çıktı mirâçta !

                                Bu gencin kimliğini öğren ! Gözünü aç ta !

                        Böyle gencin, Arapça “Şabb-ı emred”dir ismi ! (548)

                        ‘O, yüzü HAK ikrâmlı İmâm ÂLΒnin cismi !     (548)

                                ‘Döne döne saldıran aslan !’ Öteki adı ! (643)

                                ‘Beşerin babasının ismi !’ Anımsa ‘“And”’ı !

                        ‘Haydar’ (aslan) ile ‘ÂLΒnin ismi o !’ Eşit ! Niçin ? (222)

                        Hem şeffaf ! Hem de fizik aslan da ! Onun için !

                                Karın, göğüs düzeyi ! Baş iri ! Saçlar yele !

                                Bilek, pazıdan farksız ! Bir kükremesin hele !

                        Aslan gibi, yukarı çıkıktı iki omuz !

                        Aslan burcunda doğdu ! Tam 29 Temmuz !

                                Adı ESEDULLAH’tır ! Yâni Tanrı aslanı ! 

                                RESÛL miraçta gördü ‘“Gücü müdh’ olanı !  

                        ‘“ALLAH gücü sırf yüce ÂLΒdedir”’ der âyet !

                        Pençesiyle parçalar ‘“Evet”’ denmezse şâyet !

                                Masonlar ‘vaftiz’ yapar ‘Aslan pençesi’ ile !

                                O aslanın adı ne ? Onlar nereden bile !

                        Ayni ‘aslan pençe’si ! İsâ’yı Mesîh yaptı !

                        ‘Vaftizci Yahya’ varken ! Hepsi İsâ’ya taptı !

                                Hâlbuki İsâ kendi, ‘“Yahya, İlyas idi !”’ Der !

                                ‘“Zekeriya evlâdı Yahya”’, ‘“ERRAHMÂN”’ eder ! (329)

                        Niçin Hızır, İlyas’la hep anılır, bir çeşit ?

                        ‘HAZRET-İ İMÂM ÂLΒ ve ‘HIZIR’ çünkü eşit ! (1600)

                                ‘Pençe’, farsça ‘Beş’ demek ! Âilesi ‘Aslan’ın !

                                Yele gibi gür saçlı ‘“Samson”’ sizde ! Uyanın !

                        ÂLΒdir ! Aslan burcu erenlerinin başı !

                        Arzın Zühâl devrinde ! RAHMÂN’dan yaptı aşı !

                                Zühâl devridir ! Arzın üç önceki evrimi !

                                Reenkarnasyon ile ! ALLAH yapar devrimi !

                        Zühâl devrinde , mâden bilincindeydi insân !

                        Aslan erenlerinden ! Akıldır ! Arza ihsân !

                                Aslan burcunun ismi, Arapça ‘Burcu esed !’

                                ‘ÂLΒ demek ! Kur’anda bil ‘“KAF HA YA AYN SAD !”’

                        Bu beş harfin toplamı ! ‘“EB İMÂM ÂLİ”’ eder ! (195)

                        ALLAH bize !‘“Babanız”’ yâni ‘“İMÂM ÂLΔ’ der !

                                Esed ve Dünyâ ayni ! Altmış beş  ikisi de !

                                ‘“RAB”’, İbrânîce ‘“Adni !”’ O da altmış beş ede !

                        ÂLÎ Kâbe de doğdu ! Kâbe, el Beyt ! Yâni ev !

                        ‘“İnsânların RABB”’inin ismine denk ! Onu sev !

                                İbrânîce ‘B’ harfi, ‘beyt’ olarak okunur !

                                Kâbe ‘B’ harfi imiş ! ÂLÎ için ne onur !

                        Zîrâ, Hazret-i ÂLÎ ; “Ben B harfiyim”dedi !

                        B ! ALLAH’ın ‘“ERRAHMÂN”’ olan ismi, ebedî !        

                                El Beyt ! Aynı zamanda Beyt âilesi demek !

                                EHLİBEYTTİR ‘“Fıtratın !”’ Bulmaya sarf et emek !

                        Hakkını helâl etmez ! Yoksa MUHAMMED sana !

                        ‘“Kendi nefsinden bile yakındır O, insâna !”’

                                ÂLÎ için de RESÛL :“O NEFSİM” diyor mâdem !

                                MUHAMMED ile ÂLÎ ! Olmalıdır ‘“İlk Âdem !”’

                        Aslan burcunu, Güneş Rûhu idâre eder !

                        Tevrât, Güneşe ‘“ELYON”’ ; yâni yine ‘ÂLΒ der !

                                ‘Pazar’ günü kutsaldır ! Hıristiyanlar için !

                                Güneş ! Pazar gününün RABB’İ olduğu için !                

                        ‘“Birine benzetildi Îsâ !”’ ‘“O asılmadı !”’       

                        ‘“Benzetildiği zâtın”’ bilin ÂLΒdir  adı !

                                “ÂLΒnin kimliğini ! Açıklarsam”der RESÛL !

                                “Hıristiyanlar ona oğul” der ! Usul usul !

                        ‘“Kitab ehli !”’ ‘“Ölürken İsâ’ya imân eder !”’

                        ‘“Kitab !”’ ÂLÎ ! Seveni, son nefeste ÂLÎ der ! 

                                ‘“Herkes elhamdülillâh diye, kabrinden çıkar !”’

                                ‘“Fıtratını !”’ Ölürken görüp ! Edemez inkâr !

                        ‘Cumartesi gününe !’ Zühâl gezegeni RAB !

                        ‘“Yahûdi o gün secde etmezse”’ hâli harab !

                                Yahûdi ! Tanrısına taparken ‘“Yehova”’ der !

                                YEHOVA, ZÜHÂL, ÂDEM her biri kırk beş eder !

                      *RAHMÂN ! O, Ebû Talib oğlu ÂLΒnin adı !

                        Bir farkla ayni sayı ! Hiçbir kuşkum kalmadı !

                                CÂFER-Î SÂDIK ile BEKTAŞ’tır ! ‘“Müezzin”’im ! (723)

                                ÂLΒnin sırrı bitmez ! Ama bitti izinim !

                        *               

                                M.H.ULUĞ  KIZILKEÇİLİ                    

                                ANKARA – 12 .06.1999

   *                  *

 *                       

                                 *İsimlerin ebced ilmine göre sayısal açılımı :

*

                                 “HÛ İSMİ ÂLÎ İBNİ EBİ TALİB” = 328 = 329 = ‘“ERRAHMÂN”’         

                        (Not : Ebced ilminde , + 1 veya  - 1 yakın olduğundan tam kabul edilir.) 

                        

                                               

                                                                                    ANA SAYFA

                                                 Copyright ©  2000-2003 www.ondokuz.gen.tr 

                                                                 Copyright © 2001-2003 www.ondokuzbiz.com

                                                                 Copyright © 2001-2003 www.19muhammedali.com