TEVRÂT ve YAHUDİLİK HAKKINDA BİLGİLER

*

Yahudilik “Ahit (sözleşme) dini” olarak nitelenir.

Yahudiliğin sembolü ‘yedi kollu şamdan ve 6 köşeli yıldızdır’

En önemli yerleri : Kudüsdeki Süleyman mabetleridir ‘Bat ha Mikdaş’

Eski Ahit’e ibranice ‘Tanah’ denir.

İbrani, ‘ibri’ kelimesinden gelir, ‘öte taraftan gelenler’ ‘Öte tarafın insânları’,

‘öte taraf’ anlamına gelir.

Yahudiler, İbrahim a.s. = Abram, Musa a.s. = Moşe, Süleyman a.s.= Silomo derler.

*

Kutsal Kitapları :

a) Tanah (Yazılı dini edebiyât)

b) Talmut (sözlü dini edebiyât)

*

Hristiyanlar, Tanah’a ‘Eski Ahit’ derler.

*

Tanah, Tora, Nevlim ve Ketuvim adında 3 bölümden oluşur.

Tanah ibranice alt alta yazılan bu üç bölümün baş harflerinin okunuşudur.

Tanah’ın ilk bölümüne, arapça ‘Tevrât’, ibranice ‘Tora’ denir.

Tevrât (Tora), Kanun, şeriat, emir, ders, rehber anlamlara gelir.

*

Tevrât yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır. ‘Yazılı Tevrât’, sînâ’da Hz.Mûsâ a.s.’a

Vahiy yoluyla gelen/verilen kitaptır.

Sözlü Tevrât’ ise, Tevrât’ın açıklaması olan ‘Talmut’tur.

Yahudiler, Talmut olmadan Tevrât’ın anlaşılmayacağını söyler ve inanırlar.

Yâni yahudilere göre Tevrât hakkında sırların açıldığı gizli öğretidir.

*

Bize göre ise, “Tevrat’ın iç yüzü” = “ZOHAR” olup ibranicede “Nûr” anlamındadır.

Bu öğreti ise Hz.İLYAS A.S. tarafından insânlara verilmek üzere ‘Şimon’a verilmiştir.

Bu konuda derin bilgi için KIYÂMETNÂME – MESAJLAR’ında yazılı bulunan

“HZ.İLYAS’IN MESAJI” isimli mesajı mutlaka okuyunuz.

*

Kutsal kitap metinlerinde olan çelişkiler, farklı bilgiler, bu kitapların değişik dönemlerde,

Değişik kişiler tarafından yazıldığı fikrini uyandırmaktadır.

Batı tenkitçileri, yahudi kutsal kitabının kaynaklarını ; Yahvist, Elohist, Rûhban metinleri

diye üç ana gurupta toplarlar.

*

TEVRÂT, Hz.Mûsâ’nın beş kitabından meydana gelmiştir.

*

1-TEKVİN :

Bu kitapta, kâinatın ve ilk insânın yaratılışı, tûfan olayı, Yusuf a.s.’ın Mısırdaki hayâtı,

İsrail kavminin Mısır’a gelişleri anlatılmaktadır.

*

2-ÇIKIŞ :

Bu kitapta İsrail kavminin çektiği sıkıntılar, Mûsâ a.s’ın ortaya çıkışı ve

Mısır’dan Sînâ’ya gidişini anlatır.

*

3- LEVİLİLER :

Bu kitapta din adamlarının görevleri ve bazı ahlâki kurallardan bahseder.

Günahlardan nasıl kurtulunacağı, haram olan yiyecekler, yasak evlilik,

dini ayinler, adaklar ve bayramlar yer alır.

*

4-SAYILAR :

Bu kitapta, İsrail kavminin çölde yaşadıkalrı hayât ve olaylar anlatılır.

*

5-TESNİYE :

“İkinci şeriat” olarak kabul edilen bu kitapta, ölmeden önce Hz.Mûsâ’nın, Yahudilere öğütleri,

vefatı, gömülmesi ve ardından ona tutulan yas anlatılır.

*

NEVLİM :

Bu bölüm Hîristiyanlara göre 21 babdır. Hz.Mûsâ’dan sonraki peygamberler

dönemindeki Yahudilerin durumundan bahsedilir. Peygamberler ; önceki ve sonraki

olmak üzere iki guruba ayrılır.

*

Öncekiler :

Yeşu, Hâkimler, Samuel ve Kırallar.

*

Sonrakiler :

İşaya, Yeremya, Hezekiel, Hoşea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum,

Habakkuk, Tsefenya, Haggay, Zekarya ve Malaki’dir.

*

KETUVİM :

Kitaplar, yazılar anlamına gelir. Yahudi kutsal kitabının 3.bölümünü oluşturur.

Bu bölüm Yahudilere göre 9, Hîristiyanlar 13 kitap olduğunu iddia ederler.

Mezmurlar, Süleyman’ın Meselleri, Neşideler Neşidesi, Eyüp, Vaiz, Rut, Ester,

Yeremya’nın Mersiyeleri, Daniel, Ezra, Nehemya, I.Târihler, II.Târihler.   

*

ZEBUR :

Arapça ‘Kitap’, İbranice ‘Mektup’ anlamına gelir. Hz.Davud’a indirilen Zebur,

Yahudi Kutsal kitabı içinde; Mezmurlar adı altında yer alır.

Her dini ayinde (Mezmurlar) Zebur okunur.

Bu metinlerde insânlara : iyilik, ahlâk, doğruluk telkin ve tavsiye edilir.

Zebur, Tevrât’tan sonra Hz.Davud a.s.’a gönderilmiş olup, Kur’an-ı Kerimde de bahsi geçer.

*

TALMUT :

Yahudi kutsal kitap bütününün sözlü yorumunun adı olup öğreti mânâsına gelir.

*

Talmut, Mişna ve Gemera diye iki kısma ayrılır :

Mişna : Tevrât’ın dini ve ahlâki kurallarının açıklamasından ibarettir.

Gemera : Mişna’nın açıklanması ve bunların bir esasa bağlanması için din adamlarının

tartışmalarını kapsamaktadır.

*

Yahudi Kutsal Kitabının ilk nüshaları elde mevcut değildir. Tanah’ı (Tevrât’ı)oluşturan kitaplar

M.Ö. 13-14.y.y. arasında yazıya geçirilmişlerdir.

Yahudi ve Hîristiyan bilginler, Tevrât’ın babilden sürgün dönüşü,

Ezra zamanında (M.Ö. V.y.y.) ilhamla yeniden yazıldığı fikrinde birleşmişlerdir.

*

**Bu hususta önemli açıklama : Bize göre : ‘Ezra’ iyibir medyumdu, yazdığı metinleri, astral plândan kendisi okuyup verilen izinle tekrâr yazmıştır. Zîrâ, tüm kutsal metinler astral plânda kayıtlıdırlar.

(Cinlerin oyununa dikkat !!! Bu oyuna gelenleri izliyoruz !! Ölünce uyanırlar, geçmiş ola !)

*

Hîristiyanlık öncesi Yahudi mezhepleri :

1-Hasidiler : Dindarlar demektir. Kendilerini mabedin işlerine adamışlardır.

2-Ferisiler  : Tefsirciler veya kendilerini ayıranlar mânâsındadır. Tevrât ve Talmut’u kabûl edeler.

3-Sadukiler : Talmut’u kabûl etmezler, aristokrat sınıfı meydana getirirler.

4-Esseniler  : Mistik bir yapısı olup Mesih inancı hâkimdir.

*

İslâmiyet sonrası Yahudi  Meshepleri :

1-Rabbani yahudilik (Ferisilerin devamı)  Tevrât’tan ziyade Talmut’a önem verirler.

2-Karailik (Karaim) Tanah’ı çok okumalarından dolayı ‘okuyanlar’ mânâsında karaim adını almıştır.

3-İseviyye : Adını İsa İshak bin Yakub el-isfahani’den almıştır. Bu kişi kendisinin beklenen

Mesih olduğunu ileri sürmüştür.

*

Çağdaş Yahudi mezhepleri :

1-Ortodoks Yahudilik : Ferisilerle başlayan Rabbanilikle gelişen ana akımın gümüzdeki

temsilcileri. Maymonides’in 13 maddelik iman esasları dogma kabûl edilir.

(Maymonidas (1135-1204) İslâmdaki iman esaslarından (Amentü = inandık, iman ettik) hareket

ederek 13 maddelik iman esası meydana getirmiştir. ‘İbn Meymun > Maymonides’)

İsrail devletinin resmi meshebidir.

Yahudiler Mesihin geleceğine inanırlar ve onu beklerler.   

13 maddeyi kabûl etmeyenler kâfir addedilip Yahudilikten çıkarılır.

2-Reformist Yahudilik

3-Muhafazakâr Yahudilik

4-Yeniden yapılanmacı Yahudilik

*

SN. ve Değerli ziyaretçilerimiz,

Tüm dinlerin gerçek iç yüzü “HANİF DİN” olup, (Rûm 30.sûre, 30.âyet) kişinin

kendi özü içinden o kişiye yüzünü iç yüzüne çevirmesini her olayda kendisine içinden

sessiz sesle fısıldamaktadır.

Bu gerçeği tam açıklığıyla KIYÂMETNÂME kitabındaki tüm mesajlarda bulacaksınız.

Saygı ve sevgilerle, 

C.H.S.

Ondokuz.

*

                                                                    ANA SAYFA

*

                                Copyright © 2000.www.ondokuz.gen.tr

                                                Copyright © 2001.www.ondokuzbiz.com

                                               Copyright © 2001.www.19muhammedali.com